Naša ponuka
Poradňa Označovanie potravín pre CELIATIKOV

Označovanie potravín pre CELIATIKOV

Potraviny určené pre celiatikov (nazývané aj "bezgluténové" alebo "bezlepkové" potraviny - tento názov je síce zaužívaný ale nepresný, pretože aj potraviny pre celiatikov môžu obsahovať určité množstvo gluténu) zaraďujeme do kategórie dietetických potravín pre osobitné medicínske účely, ktoré patria do skupiny potravín na osobitné výživové účely.

Potraviny určené pre celiatikov musia spĺňať okrem všeobecných požiadaviek potravinovej legislatívy aj požiadavky na zdravotnú bezpečnosť, zloženie a označovanie podľa ustanovení siedmej hlavy Potravinového kódexu SR (výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. č. 16826/2007 - OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky).

Nariadenie Komisie stanovuje limit pre obsah gluténu pre

-     ad 1) tzv. potraviny pre osoby trpiace neznášanlivosťou gluténu (t.j. potraviny na osobitné výživové účely, ktoré sú špeciálne vyrobené, pripravené a/alebo spracované tak, aby spĺňali osobitné výživové potreby osôb trpiacich neznášanlivosťou gluténu);

Existujú dve kategórie potravín pre celiatikov -

 - potraviny, pri označovaní, prezentácii a reklame ktorých sa použije pojem "bezgluténový" s limitom pre glutén 20 mg/kg 

 - pri označovaní, prezentácii a reklame ktorých sa použije pojem "veľmi nízky obsah gluténu" s limitom pre glutén v 100 mg/kg 

-     ad 2) tzv. iné potraviny vhodné pre osoby trpiace neznášanlivosťou gluténu (t.j. potraviny na bežnú konzumáciu a potraviny na osobitné výživové účely so špeciálnym zložením, ktoré boli špeciáne spracované alebo pripravené tak, aby spĺňali osobitné výživové potreby iné, ako výživové potreby osôb trpiacich neznášanlivosťou gluténu, ktoré sú však vďaka svojmu zloženiu vhodné na osobitné výživové potreby osôb trpiacich neznášanlivosťou gluténu); v prípade týchto potravín bez toho, aby bol dotknutý článok 2 ods. 1 písm. a) bod iii) smernice 2000/13/ES, ak obsah gluténu v potravine vo forme, v akej sa predáva konečnému spotrebiteľovi nepresahuje 20 mg/kg, môže sa použiť pri označovaní, prezentácii a reklame pojem "bezgluténový".

Z uvedeného vyplýva, že v súčasnosti je síce ustanovený európskej legislatíve limit pre glutén pre vyššie uvedené kategórie potravín, ale uplatňuje sa pri výkone úradnej kontroly až od 1. januára 2012.

V súčasnosti výrobca alebo ten, kto umiestňuje potravinu na trh však v súlade s § 10 ods. 1 siedmej hlavy Potravinového kódexu SR musí zabezpečiť, aby potravina pre celiatikov ako dietetická potravina na osobitné medicínske účely mala zloženie založené na spoľahlivom liečebnom princípe a zásadách pre správnu výživu a jej použitie podľa pokynov výrobcu musí byť bezpečné, užitočné a účinné pri uspokojovaní konkrétnych nárokov na výživu osôb pre ktoré sú určené, ak je to dokázané na všeobecne uznaných vedeckých poznatkov.

V súčasnosti medzinárodná legislatíva Codex Alimentarius Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Organizácie pre poľnohospodárstvo a potraviny (FAO) (Kódex noriem pre potraviny pre osobitné výživové účely pre osoby trpiace neznášanlivosťou gluténu schválený v júli 2008 na 31. zasadnutí Komisie Codex Alimentarius) stanovuje limit pre obsah gluténu pre dve kategórie potravín pre celiatikov - tzv. bezgluténové potraviny s limitom pre glutén 20 mg/kg a tzv. potraviny osobitne spracované s cieľom redukcie gluténu s limitom pre glutén v rozmedzí 20 - 100 mg/kg potraviny. V tomto kontexte je potrebné zdôrazniť, že normy Codex Alimentarius sú založené na vedeckých metódach hodnotenia zdravotného rizika a sú celosvetovo rešpektované.

Takisto nariadenie Komisie (ES) z 20. januára 2009 č. 41/2009 o zložení a označovaní potravín vhodných pre osoby trpiace neznášanlivosťou gluténu je založené na všeobecne uznaných vedeckých poznatkoch.

Nakoľko uvedené limity pre glutén (20 mg/kg a 100 mg/kg) odrážajú najnovšie všeobecne uznané vedecké poznatky, v prípade ich dodržania bude výrobca alebo ten, kto umiestňuje potravinu pre celiatikov, spĺňať požiadavku § 10 ods. 1 siedmej hlavy Potravinového kódexu SR - t.j., že použitie dietetickej potraviny na osobitné medicínske účely pre celiatikov bude bezpečné, užitočné a účinné pri uspokojovaní konkrétnych nárokov na výživu osôb pre ktoré sú určené a dokázané na všeobecne uznaných vedeckých poznatkov.

Pre úplnosť ďalej upozorňujeme, že požiadavky výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 28. apríla 2004 č. 1187/2004 - 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca označovanie potravín v platnom znení (ďalej "výnos MP SR a MZ SR č. 1187/2004 - 100")sa vzťahujú na všetky potraviny, t.j. aj na potraviny pre celiatikov. Z uvedeného vyplýva, že povinnosť označiť zložky uvedené v prílohe č. 3 výnosu MP SR a MZ SR č. 1187/2004 - 100 (§ 9 ods. 4 a § 9 ods. 23 výnosu MP SR a MZ SR č. 1187/2004 - 100) sa vzťahuje aj na potraviny pre celiatikov. Podľa § 9 ods. 23 výnosu MP SR a MZ SR č. 1187/2004 - 100 sa každá látka používaná na výrobu potravín, ktorá sa nachádza v konečnom výrobku, aj keď v zmenenej forme a ktorá pochádza zo zložiek uvedených v prílohe č. 3 uvedeného výnosu, považuje za zložku a musí sa uvádzať v označení zreteľne s odvolávkou na názov potraviny, z ktorej pochádza (ustanovenie odseku 22 písm. b) až d) nie je týmto dotknuté).

Súčasné uplatňovanie požiadaviek pre všeobecné označovanie (konkrétne označovanie zložiek uvedených v prílohe č. 3 výnosu MP SR a MZ SR č. 1187/2004 - 100) a špecifických požiadaviek pre označovanie potravín pre celiatikov zabezpečuje poskytnutie úplnej informácie spotrebiteľovi, nakoľko aj potraviny pre celiatikov, ktoré sú podľa nariadenia Komisie (ES) z 20. januára 2009 č. 41/2009 o zložení a označovaní potravín vhodných pre osoby trpiace neznášanlivosťou gluténu označené pojmom "bezgluténový", môžu obsahovať až 20 mg/kg gluténu.

Náš tip
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. (viac informácií) Súhlasím